Pravidla soutěže „Motoleto2022"

VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE ,,motoleto 2022“

Smyslem tohoto vyhlášení (dále jen „Podmínky“), je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „MOTOLETO 2022“ (dále  jen  „soutěž“).  Tyto  Podmínky  jsou  jediným  dokumentem,  který  závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k soutěžícím. Výňatky z těchto Podmínek uvedené na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou závaznými pravidly této soutěže.

1.VYHLAŠOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Autosalon Klokočka Delta s.r.o., se sídlem Borského 876, Praha 5, 152 00 . Spis. zn.: C 349326 vedená u Městského soudu v Praze. IČ: 10840397 / DIČ: CZ10840397 (dále jen „vyhlašovatel“ nebo „Pořadatel“).

Organizátorem je společnost Autosalon Klokočka Delta s.r.o., se sídlem Borského 876, Praha 5, 152 00 . Spis. zn.: C 349326 vedená u Městského soudu v Praze. IČ: 10840397 / DIČ: CZ10840397 (dále jen „Organizátor“).

2.TRVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 10. 3. 2022 do 30. 6. 2022 (dále jen jako „doba trvání soutěže“).

Přijímání online registrací k newsletteru na www.motosalonklokocka.cz s kontaktními údaji - jméno a e-mail končí 30. 6. 2022 ve 23:59 hod.

  1. VÝHRY/CENY V SOUTĚŽI 

Výhrou je Drybag SW-MOTECH 600  60l – žlutý.

Jeden soutěžící se může zapojit formou registrace k newsletteru na www.motosalonklokocka.cz s kontaktními údaji jméno a e-mail.

Zaregistrováním se k newsletteru v době trvání soutěže opravňuje spotřebitele k účasti v soutěži za podmínek ustanovených těmito Podmínkami. Opakovaná účast v soutěži je možná jen při další registraci pod jiným e-mailem.

  1. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let mimo osob dle článku IV. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a Organizátora a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže, pokud se zaregistruje k newsletteru na www.motosalonklokocka.cz, kde vypíše vlastní kontaktní údaje, a to: jméno a e-mail.

Každá soutěžná registrace pod jedním e-mailem opravňuje soutěžícího k jedné online registraci k newsletteru na www.motosalonklokocka.cz.  V případě opakované účasti se musí soutěžící zaregistrovat k newsletteru pod jiným e-mailem.

  1. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

Výběr výherce se uskuteční formou losování, a to následující den po skončení trvání soutěže a zápis o jeho průběhu zaznamená trojčlenná výběrová komise jmenovaná organizátorem.

O výhře bude soutěžící vyrozuměn prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou při online registraci k newsletteru. Pokud výherce nezareaguje ani na třikrát zaslanou zprávu o výhře do sedmi dní od odeslání třetí zprávy, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá vyhlašovateli soutěže.

6.PROHLÁŠENÍ VYHLAŠOVATELE

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímají tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Na poskytnutí výhry není právní nárok.

Finanční plnění výher není možné.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn mu zasílat elektronické newslettery. V každém takto doručeném obchodním sdělení bude adresátovi poskytnuta možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení při zasílání každé jednotlivé zprávy.

  1. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Registraci k newletteru na www.motosalonklokocka.cz Soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v souladu s nimi.

Dále Soutěžící dává Pořadateli výslovný souhlas se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace: jména a e-mailu. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže. Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu - jméno, první písmeno z příjmení na výherní listině, která může být zveřejněna na soutěžních stránkách nebo dalších komunikačních kanálech Pořadatele soutěže. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

Registrací k newsletteru Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále také jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, pokud tento souhlas nebude odvolán dříve.

V Praze dne  16. 2. 2022

 

Zpět do obchodu