Pravidla soutěže Pohodafest Chýně 2023

VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE ,,Pohodafest Chýně 2023“

Smyslem tohoto vyhlášení (dále jen „Podmínky“), je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Pohodafest Chýně 2023“ (dále jen „soutěž“). Tyto Podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k soutěžícím. Výňatky z těchto Podmínek uvedené na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou závaznými pravidly této soutěže.

  1. VYHLAŠOVATEL A SPOLUORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Autosalon Klokočka Delta s.r.o., se sídlem Borského 876, Praha 5, 152 00. Spis. zn.: C 349326 vedená u Městského soudu v Praze. IČ: 10840397 / DIČ: CZ10840397 (dále jen „Vyhlašovatel“ nebo „Pořadatel“).

Spoluorganizátorem je společnost Studio 33 s.r.o., se sídlem Karlovarská 814/11, Praha 6, 163 00 . Spis. zn.: C 61313 vedená u Městského soudu v Praze. IČ: 25688481 / DIČ: CZ25688481 (dále jen „Organizátor“).

  1. TRVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 22.7.2023 od 13:00 do 18:00 (dále jen jako „doba trvání soutěže“).

Přijímání odpovědí a registrací do soutěže končí dne 22.7.2023 v 18:01.

  1. VÝHRY/CENY V SOUTĚŽI

Výhrou je zapůjčení motocyklu na víkend dle aktuálního výběru dostupných motocyklů motopůjčovny Autosalonu Klokočka Delta s.r.o v termínu uplatnění smluveném s výhercem.

Jeden soutěžící se může zapojit formou odpovědního formuláře a zodpovězením soutěžní otázky na  Pohodafest Chýně 2023 (office.com) (https://bit.ly/soutez_klokocka).

Vyplnění formuláře v době trvání soutěže opravňuje spotřebitele k účasti v soutěži za podmínek ustanovených těmito Podmínkami. Opakovaná účast v soutěži je možná jen při dalším vyplnění formuláře pod jiným e-mailem.

Do slosování o výhru budou zařazeni pouze spotřebitelé, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku ve formuláři označenou č.1 1.Část Prahy, ve které najdete Motosalon Klokočka, se jmenuje:, a to odpovědí „Řepy“.

 

  1. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let mimo osob dle článku IV. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a Organizátora a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže, pokud vyplní soutěžní formulář na Pohodafest Chýně 2023 (office.com), kde vypíše vlastní kontaktní údaje, a to: jméno, příjmení a e-mail.

 

 

  1. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

Výběr výherce se uskuteční formou losování, a to do 7 pracovních dnů po skončení trvání soutěže a zápis o jeho průběhu zaznamená trojčlenná výběrová komise jmenovaná organizátorem.

O výhře bude soutěžící vyrozuměn prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou při vyplnění soutěžního formuláře. Pokud výherce nezareaguje ani na třikrát zaslanou zprávu o výhře do sedmi dní od odeslání třetí zprávy, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá vyhlašovateli soutěže.

  1. PROHLÁŠENÍ VYHLAŠOVATELE

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímají tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Na poskytnutí výhry není právní nárok.

Finanční plnění výher není možné.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla, či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn mu zasílat elektronické newslettery. V každém takto doručeném obchodním sdělení bude adresátovi poskytnuta možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení při zasílání každé jednotlivé zprávy.

  1. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním soutěžního formuláře Pohodafest Chýně 2023 (office.com) Soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v souladu s nimi.

Dále Soutěžící dává Pořadateli výslovný souhlas se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace: jména a e-mailu. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže. Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění fotografie z předávání výhry, svých osobních údajů v rozsahu - jméno, první písmeno z příjmení na výherní listině, která může být zveřejněna na soutěžních stránkách nebo dalších komunikačních kanálech Pořadatele soutěže. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

Vyplněním soutěžního formuláře Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále také jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, pokud tento souhlas nebude odvolán dříve.

V Praze dne 21. 7. 2023

 

Zpět do obchodu